برای پرش های بلند گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم (ارد بزرگ)


برگرفته از :
http://del.pa-napa.com/view/post:14453