کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند (ارد بزرگ)


برگرفته از :
http://tooptwitter.com/JomleH