من و ارد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم . احمد شاه مسعود
برگرفته از :
http://tooptwitter.com/view/post:303156