آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند، دیر و یا زود به گناه آنها گرفتار آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادامه گفتگو با کسی که دانستی، اندیشه ات را باور ندارد و حاضر به پذیرش حقیقت نیست، اشتباه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که فریبکاری پیشه می کند خبرچینی می کند و به اعتماد دیگران خیانت می کند. براستی در انزوا و سختی جان خواهد داد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد، خیلی زود تنها خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه ناراستی پیشه نموده، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با نگاه پست، مهرانگیزترین کارها را هم می توان ننگ شمرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بین نمای سپید و پاکی، بازه ای بسیار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

  The Story of Orodism Philosophy 49نابکارترین آدم ها، برای رشد خود، به جایگاه دیگران می تازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی، اینگونه راه های آینده، روشن است و هموار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بد اندیشان و بد کرداران، خیلی زود، در آتش افکار و کردار نادرستشان، خواهند سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدخو، زندگی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدخواهان را با فراموشی و دوری، ناکارا کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدکار، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدگویی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدهکار، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای رستگاری، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از آدمیان، اسیر واژگان بد خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از جنگ ها، بازتاب نا آگاهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از ستیزها، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی