کمر هر راه درازی، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک، از آدمی، چهره ماندگار می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمان توانمند، در میان جشن و بزم نیستند. آنها هر دم، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن، در حال پیکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمی که آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند، همچون بیماران آسیب پذیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میان گام نخست و آرمان، بازه ای نیست، آنچه داریم، اندازه نیروی کنونی ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میندیش که دیگران، تو را به آرمانت خواهند رساند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ، تنها به توان خود اندیشه کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنگامی که آرمان خویش را بیابیم، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ آرزویی، بدون پژوهش و تلاش، به سرانجام نخواهد رسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ فرازی، در برابر آدم های پاکباخته، توان ایستادگی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید، که بر کردار و رفتار خود، فرمانروا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توانمندی های خویش را، به فراموشی نسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه شکست های بزرگ، از ناراستی های بسیار کوچک، سرچشمه می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 80 Insightful Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, Father Of Philosophy Of Orodism Kzf7yشکست، بن بست نیست، یک پیچ است بسوی پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکست و پیروزی، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای بالندگی و شکوفایی هر سرزمینی، باید در هر بخش، اسطوره و نمادی زنده داشته باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، شادی آفرین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی