بزرگان انتقامجو نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی، بی مهر و دوستی بدست نمی آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو، هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
بوی خوش زندگی، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پرهای خون آلود برآزندگان، نما و نوای آزادی آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشتکار، گوهر مردان و زنان فرهمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همسایه مرگ است، از چیزی نمی هراسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پندار های پاک، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیران جهان دیده، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها کسانی شایسته هستند، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه فریست زندگی را، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ای پرواز کنی؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه نیک مردان و زنان برآزنده ای که همچون باران می بارند، برای شکوفا شدن اندیشه آیندگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشنامی، بزرگترین فر هر آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دارایی برآزندگان، تنها دلی سرشار از امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در تباری که کهنسالی نیست، آرامش به سختی پیدا می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 47 Insightful Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Kzf73دودمانی که بزرگانش خوار شده اند، پیکره بی جانیست که خوراک پلیدان می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رستاخیزهای مردمی، بدون همراهی زنان دلیر، ناممکن است چرا که زن، پرچمدار وارستگی، پاکی و از خودگذشتگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن برآزندگان، آهنگ خیزش بیشتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان، آنانی هستند که آفریننده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان، با گذشت هستند و بخشنده. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی