خردمندان، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بد اندیشان و بد کرداران، خیلی زود، در آتش افکار و کردار نادرستشان، خواهند سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدخو، زندگی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدخواهان را با فراموشی و دوری، ناکارا کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدکار، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدگویی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدهکار، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای رستگاری، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیوند ما تنها با زندگان نیست، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای رهایی از فقر و سختی های روزگار، از کوهستان غرور خویش فرود آیید، خجالت را به کنار گذاشته و هر کاری که از دستتان بر می آید انجام دهید و نانی را با شرافت بدست آورید. بی شک تقدیر روزگار روزی بر کام شما هم شیرین خواهد شد... مهم آن است که امروز را با سربلندی به پایان برسانید. همه بزرگان تاریخ روزها و شب های بسیار تلخی را در زندگی دیده اند، زخم زبان ها و نگاه های شماتت آمیز بسیار ... اما با این وجود زانوی غم بغل ننموده و با بردباری و کوشش، خویش و تنها ((خود))، کاخ آرزوهایشان را بنا نمودند، بدون آنکه منتظر کمک این و آن باشند... پس برخیزید و به همگان نشان دهید آمده اید که بمانید، نشان دهید که جهان حقیرتر از آن است که پژمردگی شما را ببیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیار یاد کردن از سختی های زندگی، بردگی می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 38 Thought-Provoking Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Father Of Philosophy Of Orodism Kzf8Q

اگر شما به سختی ها پشت کنید، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به جای تجلیل از رنج و فقر، راه درآمدزایی و کار را به یکدیگر نشان دهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از تنگدستی رهانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جنگ با روزهای سخت، ما را پولادین می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوانان باید بدانند، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ، لاجرم نباید همه چیز، همین آغاز مهیا باشد، بدون خجالت با کوشش و بردباری به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید. کسب درآمد، درهای پیروزی را یکی پس از دیگری، برای شما خواهد گشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خارهای کوچک، زخم به جان نمی زنند، بلکه با آن می آمیزند، برای مقابله با روزهای سخت تر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سختی و رنج، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شرم بر سرزمینی که کودکانش از فقر و بیچارگی، بر کف خیابانها می خوابند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی