پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند، هیچ ارزشی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پوزش خواستن از پس کار ناشایست، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیش از آنکه ناراستی در درون ما شکافی هولناک پدید آورد، راستی جوییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود، خود ما هستیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها مبارزه با ناراستی ها، به ما ارزش می دهد، وارون بر این، همزیستی با تباهی، سرافکندگی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه بسیار گردن کشانی، که به آنی، دچار زبونی شدند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای بدکردار، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش، ابزار می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه نشانی از بد اندیش بجاست؟ هیچ. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که احساسات دیگران را به ریشخند می گیرند، جنایتکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که سازنده و درمانگر هستند، کارشان را با فریاد و غوغا پیش نمی برند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که بدگویی می کند، خواری را به جان می خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گردن کشان، خیلی زود، برده آدمهای بدکردار می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


96 Thought-Provoking Quotes By The The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani For The Bibliophiles Orodism-8سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما، به نام آشتی جویی و دوستی، از نادانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ستیزه جویان، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اشک یک ستمدیده، صدهزار گلوله را دفن می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی مایگی و بدکاری، پاینده نخواهد ماند، گیتی رو به شکوفایی است. با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند، پس پویندگی و شکوفایی، براستی هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان پستی هستند که با آبروی دیگران بازی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزهکار چه در زندان باشد و چه آزاد، زندگی اش در حال فروریزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از انسان بی آبرو و فحاش بگریز، که دوستی با او، چیزی جز ننگ برایت به ارمغان نمی آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هرگز به کسی که آگاهانه و عامدانه آبروی شما را برده است، اجازه ندهید به شما نزدیک شود، حتی اگر هزار بار پوزش بخواهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شوخی نابجا و نادرست، پشیمانی به بار می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درباره دیگران، زود داوری نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی