آدمهای ماندگار، تنها به آرمان می اندیشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوی آدمی، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دوران زندگی، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است، که آرمانی را پیگیری می کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آرمان برایمان هویدا باشد، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرزمین غمزده، میراثی برای آیندگان ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمیانی که به دنبال غم هستند، باید هراسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از دیگران نخواهیم، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان بازگویند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از شنیدن آهنگ ها، داستان ها و رویدادهای غم انگیز، دوری کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 96 Thought-Provoking Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani For The Bibliophiles Japan_7_از مردم غمگین، نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندوه گذشته را نباید خورد، که بیماری ساده را، کشنده می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم غمزده، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با یادآوری رخدادهای بد زندگی، خویش را نیازاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای گرامیداشت یاد رفتگان، گیاهی بکاریم، شیرینی ببخشاییم، چرا که با اشک و سوگواری، راه به جایی نمی بریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی