ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کشتن امید آدمیان، کمتر از جنایت نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید، خود را دوست بدارید و برای بهروزی، کوشش کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آسیب دیده، همیشه درهای آرزوهایش، کوچک و کوچکتر می شود، مگر با امید، که زندگی ما را دگرگون می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم افسرده و ناامید، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است، باید به او کمک کرد، تا دوباره خود و آرمانش را باز یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آغاز زندگی ات، با شادی و روز همراه بود، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم نیرومند، در هنگامه پیکار نیز به دیگران امید و شادی هدیه می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دل سیاهی شکست، نور امید سو سو می زند، نوری که اگر باورش کنیم، بزودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته، شیرینی ببخشاییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با سفر، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 The father of Orodism philosophy 'Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani' 30_hez10

سفر، نای روان است، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی پیشکشی است، برای شاد زیستن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چراغ جشن و بزم را، همواره فروزان نگاه داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی را به یکدیگر هدیه دهیم، شادی، برآیند مهر و دوستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی