خوار نمودن هر آیین و نژادی، به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچگاه، از راستی و درستی خویش آزرده مباش، چرا که در انتهای هر رویداد، پیروزی از آن توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسیدن به راستی و درستی، چندان سخت و پیچیده نیست، چه خوب است، کمی به سرشت و منش کودکی برگردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه رذل و فرومایه هستند کسانی که هدفشان، تاختن به شان و آبروی دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کردار و رفتار ناپسند را، با دارایی زیاد هم، نمی توان پنهان ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود، و دست گیر آدمیان نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه آدم های سست بنیاد، همانند نی های مرداب، لرزان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که احساسات دیگران را به ریشخند می گیرند، جنایتکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که سازنده و درمانگر هستند، کارشان را با فریاد و غوغا پیش نمی برند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که بدگویی می کند، خواری را به جان می خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گردن کشان، خیلی زود، برده آدمهای بدکردار می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما، به نام آشتی جویی و دوستی، از نادانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ستیزه جویان، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 76 Top The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes To Enlighten Your Mind Kzf73اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر دشمن خطرناکی داری، بجای پنهان شدن، بکوش همگان را از گرفتاری خویش با خبر و آگاه سازی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش، آماده باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که پیوسته از دشمن خویش یاد می کنند، نادانسته، او را بزرگ و بزرگتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بهترین سپر در برابر دشمنان، خرد و اندیشه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمنی و پادورزی، به آدم خردمند، انگیزه زندگی می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی