سیاستمدار بزرگ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پشتیبان آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن دوستان، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن دوستان ناب، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن، فداکاری و کوشش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی، باید بزرگترین خواست همگانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دامان هر سرزمین، از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکوفا سرزمینی است که مردمی از خودگذشته و آزادیخواه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادیخواهی و انسانیت، باید برجسته ترین خوی آدمی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی نباشد، فرهنگ پر و بالش خواهد سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 74 Top The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes To Enlighten Your Mind 30_hez10

بی باکی گله، در بیداری چوپان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تاریخ بشر نشان داده است تا خواستار آزادی نباشیم، کسی آن را به ما نمی دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزاده باشیم. ما می توانیم نگرش خاص خود را داشته باشیم. ما حتی می توانیم موافقِ مخالفتهای یکدیگر باشیم! . فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست، هنگامی که آنها به دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دموکراسی بدون داشتن رسانه های آزاد بی معناست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها دموکراسی، دانش اجتماعی توده مردم را بالا خواهد برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی