شادی که با آزار دیگران فراهم شود، جام زهری کشنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های آرمانگرا، نیکان روزگارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها بزهکاران از دیدن اشک دیگران شاد می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی، پهنه غم و اندوه نیست، اندک زمانی است، برای شادی و بالندگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیاده روی در سوگواری درگذشتگان، خردمندانه نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی و شادی کوشش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کار و همچنین کوشش های اجتماعی، بهترین آرام کننده روان های پریشان و غمگین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که دوران شادمانی اش را، با خاکستر غم و اندوه می پوشاند، بیماری بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 14 Motivational Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Enlighten Your Mind A_6_

کاشتن تخم غم، تباهی زندگی را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که همواره، ساز ناله اش کوک است، دمادم، زندگی خود و نزدیکانش را، تلخ و تاریک می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کشورهای غمگین، سهم تولید جهانی شان کم و میزان بیکاری مردمشان بسیار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نواهای غمناک، بدن و روان آدمی را پژمرده و افسرده می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نیرنگ، همراه غم پرستان بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی