فروتنی و غرور بیجا، به یک اندازه چندش آور هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر غرورت را گم کرده ای به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ای به دریا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم خودخواه، دوران خوشبختی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودخواه تنهاست، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی، دیده نمی شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کمتر کسی را دیده ام که از توان و قدرت "یاد" و یا همان "خاطره" سخنی گفته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ما آدمیان، پیوسته هر چیز تازه ای را با یادها و خاطرات گذشته مان می سنجیم و گاه آن را به چالشی عمیق در خود می کشانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر می دانستیم رفتار امروز ما، چه موج بزرگی از یادها و قضاوت ها را در خاطره ها بوجود می آورد، هیچ گاه کنشی نادرست از خود به نمایش نمی گذاشتیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر کسی را بسیار دوست دارید، پیوسته به او خاطرات شیرین، هدیه دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یادها و خاطرات زشت و هولناک، می توانند روزها و شبهای بسیاری، ما را در هم بشکنند، هیچ سپری مابین ما و آنها نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی خواهد رسید که نیرومندترین انسان های نابکار و بزهکار، در آتش یادها و خاطرات شوم خویش بسوزند و فریاد کشند و راه درمان بجویند، اما هیچ دارویی، درمانگر روان آشفته آنها نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یادها و خاطرات شیرین، زنجیرهای نادیدنی مهر میان آدمیان هستند که آنها را در کنار هم نگه می دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانی که از خود یاد و خاطره زشت برجای گذاشته، نباید انتظار داشته باشد که دیگران تنهایش نگذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر می خواهید نامتان همواره به نیکی آورده شود، یادی شیرین و دلپذیر از خود به یادگار بگذارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرزمینی که به مردمش خاطرات خوش و شیرین هدیه می دهد، دچار بلای فرار مغزها نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم، یاد خاطرات غمناک گذشته، روان ما را از پای در خواهد آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 56 Mind-Blowing Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Kzf8H

رَد راستی، رَد خویشتن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدگویی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدهکار، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی