سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد، همواره برای خویش، دشمن تراشی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمداری، بهترین خوی یک سیاستمدار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای اندرزگو، شایسته پیشوایی نیست، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادبیات درست، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدم کوچک، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دولتمردان، پیوسته باید در پی گزینش بهترین نخبگان سرزمین خویش، برای اداره امور باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست، خنده آور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 53 Mind-Blowing Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani 2810سیاستمدار بزرگ، به شمار مردم، نگهبان دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر به گیتی ، انسانیت و آزادی، نشان وارستگی و کمال آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ما بخشی از سرشاخه های گیتی هستیم، آمده ایم تا شکوفا شویم و سرشاخه ای زیباتر را به جهان هدیه دهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سامانه گیتی، با آنکه یکنواخت پنداشته می شود، ولی رو به پویش و پیشرفت است. گردش آرام هستی، نباید ما را فریب دهد، ما بخشی از یک دگرگونی بزرگ، در گیتی هستیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نرمش و سازگاری با گیتی، ما را آرام خواهد ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

راهی سوای نرمش و بازی با هستی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی