زایش و پیشروی در همه چیز، بهانه زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در همه دوران زندگی از پنجره ای به پنجره دیگر، روان هستیم، این پنجره ها را هم با خود به پیش می بریم، برخی از آنها بال پروازمان می شوند و برخی از آنها وزنه ای بر پایمان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر در بند زندگی روزمره تان باشید، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آتش خشم را، با آب سکوت خاموش کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیانی مانند گل های لاله، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ای ماندگار در اندیشه ما دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همچون کودکان، مهر خویش را جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای ربودن دل آدمیان، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای مهر ورزیدن در زندگی، به دنبال بهترین زمان مباش، خود باش و روانت را جاری کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین گمشده های ما در زندگی، نزدیکترین ها به ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیباترین خوی زن، آزرم و شرم اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبارویان، با ادب و منش نیکو، فرشته و پریزاد می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبارویی که می داند، زیبایی ماندنی نیست، پرستیدنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم نیکخو، هیچ گاه برای رسیدن به پول، ارزش های انسانی را زیر پا نمی گذارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 35 The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes About Leadership & Wisdom KzeZa

در پی پاسخ زود هنگام، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در زندگی همواره سپاسگزار نیکی ها و خوبی های دیگران باشیم و آن را بر زبان جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ساده باش، آهوی دشت زندگی، خیلی زود با نیرنگ می میرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی، میدان ادامه راه نادرست نیست، هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم، باید به سرچشمه پاکی روان خویش باز گردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی