برآزندگان، چشم در توانایی های خود دارند، هیچ چیز نمی تواند، آنان را از آرمانشان باز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان به گفتار کم ارزش، زندگی خویش را تباه نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان در پی دگرگونی و رستاخیزند، بالندگی و شکوفایی، در آفرینش راه های تازه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند، تا کدامین فرزند میهن برچیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان شادی را، از بوته آتشدان پر اشک، بیرون خواهند کشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان گرما بخشند، سخن و گفتار آنان، راه روشن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار، تا همگان پشتیبان تو باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان، آزادیخواه و بردبار هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان، تخم مهر و آزادی می پراکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان انتقامجو نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


 12 Leadership Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani To Inspire You To Greatness Japan_1_


بزرگی، بی مهر و دوستی بدست نمی آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو، هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
بوی خوش زندگی، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان، بالندگی و شکوفایی خود را، در مخدوش نمودن چهره دیگران نمی بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان بردبارند و امیدوار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان بیشتر زمان ها، نیمه پر لیوان هر موضوعی را می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی