رسانه بیمار، افکار عمومی را فراری می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمی که گرفتار اخبار روزمره رسانه ها هستند، دید بلند مدت ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسانه، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد، نه اینکه به آنها بگوید: شما چه بگویید که خوشایند دل ما باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در سرزمینی که رسانه های مردمی آزاد هستند، هر روز پلشتی و قانون گریزی، کم و کمتر می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای هوشمند، هیچگاه اندیشه خود را به یک رسانه، گره نمی زنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسانه باید زبان مردم باشد نه آمری زورگو و ناشنوا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خبرنگاران آزاده، پرچمداران پاکی و شکوفایی یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خبرنگاران آزاده و پیشرو را باید ستود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Best The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani saying on wisdom 47خبرنگاران بزرگ، آینده را به نیکی و درستی پیش بینی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خبرنگاران رویدادها را پوشش خبری می دهند، خبرنگار تیزهوش علت هر رویداد را هم نشان می دهد و خبرنگار بزرگ همراه خبر رویدادها، چرایی بوجود آمدن و نتایج آنها را هم به آگاهی مردم می رساند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خبرنگاران باید نگاهی فرا و همچون باز داشته باشند، تا رخدادهای کوچک آنها را از کنکاشهای مهم دور نکند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر اینترنت پر شود از داده های با ارزش، خود به خود از تباهی و بزهکاری کاسته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جایگاه فرهنگی کشورها در رشد و بالندگی بشری را می توان در میزان داده های اینترنتیشان دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اینترنت، اندیشه و دودمان ما را به آیندگان گره خواهد زد، از این پس، دیگر گذشته برای آیندگان تیره و تار نخواهد بود، اندیشه ما، سپیده دم پیدایش فصلی نو از تاریخ بشری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اینترنت، بزرگترین میراث و دانشنامه ما، برای نسل های آینده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اینترنت، ارزش زمان را به آدمیان یادآوری نمود، و بی شک، جهان رو به خلاصه گرایی در متون و نوشته هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اینترنت ابزار آگاهیست، گریزی از روشنی و نور نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است، همه برای رشد یکدیگر، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی سازگار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند. به فرزندان خویش آموزش دهیم که در اینترنت هم، گفتار و رفتاری نیک و انسانی داشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه خوانی و بُن خوانی، خواست جویندگان دانش است. روشنتـر آنکه، آدمیان با یک سـرچ ساده به عصاره و شیره هر پرسشی می رسند. امروزه، همگان به دنبال کلیدواژه های مهم هستند. آشیانه کتابها از این پس اینترنت است. بدانیم و باور کنیم که: اینترنت، جهان دانایی و آگاهی است و همه ما برای رشد و گسترش آن مسئولیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توهین ، افترا و بدگویی در فضای مجازی، زرنگی نیست، بلکه یکی از پست ترین شرارت ها است و تاریخ نشان داده است که هر شروری روزی گرفتار شر خود خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تلویزیون آدم های پیشرو، همواره خاموش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی