دیوار مهربانی برآیند مهر و انسانیت است از این رو نامیراست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید بسوی جزیره مهربانی کوچ کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 10 Leadership Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani To Inspire You To Greatness 36زندگی، بدون آزادی شرم آور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن، نظرخواهی همگانی برپا نمود، چون آزادی، برگردان دیدگاه همه مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی