پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید، که در آغاز، آرمانش را دگرگون ساخته باشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرومایگان، پس از پیروزی، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پایداری و کوشش، کلید هر در بسته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادیخواهان، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بزرگ به راستی، خویش را باور دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دانا، سخنی دلگرم کننده بر زبان جاری می سازد و می گذرد. برای خردمندان، بدگویی بدخواهان شیاد، بی ارزش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که دریا شدی، با چنگ کشیدن دیگران، رُخ و گونه ات، زخمی نخواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنهایی در میان دریاهای بیکران، هزار بار بهتر است از اینکه در کنار آدمهایی باشی که گرفتار روزمرگی هستند و هر نوع نوآوری را پیشاپیش رد می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان از مردم زمانه خود، جام شوکرانی می گیرند برای سکوت ابدی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردان و زنان کهن، برآیند و پژواک پاکی و راستی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 5 Most Powerful Mindfulness Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani : Your Daily Dose of Inspiration 3110مردان و زنان کهن، در راه رسیدن به آرمان بزرگ، یک آن هم نمی ایستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند، ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه نمی تواند از خواب خویش، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند، ارزش برتری و بزرگی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی می تواند، بارها و بارها به شیوه های گوناگون، قهرمان شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی