مشاور نباید سود روشنی، در راهی که نشان می دهد داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروایان نیرومند، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در بلند هنگام هیچ نیرویی، نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر، ایستادگی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شالوده و زیربنای گسترش هر کشور، فرهنگ درست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ بزرگداشت، جشن رشد و بالندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان و هنرمندان، سازندگان آینده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان و فرهنگ سازان، همیشه زنده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه و سخن اساطیر زاینده است، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش، شادی و امید به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آهنگ دلپذیر، نوا و آوای گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 34 Inspiring Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Might Make A World Of Difference 3110

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها، آیین آموزشی نادرست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نظام آموزشی ناکارا، براستی مرداب استعدادهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ اشتباه را، بی مهابا کنار بگذاریم، با ادامه دادن آن، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ویرایش فرهنگ نادرست، برای یک سرزمین، بسیار مهم است، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه تندی بخشیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه را می توان در بند کشید، اما نابود شدنی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی