اندیشه برتر، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر ثروتمندی توانا نیست، آدم توانا، انساندوست و بخشنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا، به توانایی خویش باور دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا، دیگران را ناتوان نمی نامد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران، راه درست توانایی را نشان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند، باید دست بر زانوی خویش گیری. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای ناتوان، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنان که برای بهروزی آدمیان کوشش می کنند، شایستگان همه دوران ها هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با اشک ریختن ما، ناتوانان، توانا نمی شوند، باید کوشش کرد و توانا شد، آنگاه کمک نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Inspiring Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani to Help You Get Through Your Work Day Japan_2_
توانایی در کاشانه خاموش نا امیدان، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی از توانایی خویش لذت می بریم، که در راه بدست آوردن آن، کوشش بسیار نموده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی، ویژگی آدمهای خردمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیچاره مردمی که قهرمان ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

قهرمان های آدمهای کوچک، همانند آنها زود گذرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی