آدمیان تنها با مهر، به یکدیگر گره می خورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه مهربان نیست، بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Inspiring Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani to Help You Get Through Your Work Day N_19_آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی