سیاستمدار ناتوان، کارش هرز نیروهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار نیک، خواستار مهر پایدار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، بیشتر زمان ها، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران آزموده از همان چشمه ای می نوشند، که مردم را سیراب می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران بزرگ، همواره به یاد دارند که خدمتگزار مردم هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرستان، کارمند بدنام و رسوا را به سرعت برکنار کنند، در غیر این صورت، سیاهی کار بزهکار، دامن آنها را نیز خواهد گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار نیک، دست نشانده پلید ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد، همواره برای خویش، دشمن تراشی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمداری، بهترین خوی یک سیاستمدار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای اندرزگو، شایسته پیشوایی نیست، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 76 Inspiring Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani On Gratitude, Compassion, Life And More Estori_5_

فرمانروای دانا می داند، هیچ ندایی با کُشتن خاموش نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای شایسته، در اندیشه کینه توزی از مردم خویش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد، شایستگی دیوانسالاری را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان تندخو و خشمگین را، از دستگاه سیاسی دور کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ناکارآمدترین سیاستمداران، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را، بر گردن مردم می اندازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

و سیاستمداری که دروغ گفت، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی