بیشتر عوام هرگز نمی خواهند حقیقت را ببینند و یا حتی بشنوند. با این وجود آماده هستند تا بدون محاکمه، مجازاتت کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود، هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای بزرگ و اندیشمند، بسیار اشک می ریزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادگان، در مرداب خودستایی فرو نمی روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزاده، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست، او یاری رسان همگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای بالندگی و شکوفایی هر سرزمینی، باید در هر بخش، اسطوره و نمادی زنده داشته باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، شادی آفرین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان چهره ای گشاده دارند، نگاهی مهربان، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فداکاری زنان، بسیار با ارزشتر از دلیری در مردان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 23 Inspiring Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  Japan_3_کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را، بر تن خویش به یادگار نداشته باشد؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه جوانان باشند، نه بازیگران زندگی آنان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردان کهن، مرزداران و پیشاهنگان، شرف و امنیت هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردان و زنان کهن، با مهر، همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردان و زنان کهن، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش، همبستگی و دوستی می آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی