مهر تابان انسانیت، در سینه "اُرد"، جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های پست و دون پایه، مهربانی را هم، بد می دانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 21 Inspiring Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  N_28_مهربانان، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان به یاد ما هستند، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی