در تاریکترین شب های ستم، روشنترین ستاره های رهایی زاده می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان بزرگ، همواره زاینده امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از طبیعت می توان، امید و شوق به زندگی را آموخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

امید و شوق به زندگی، پشت دروازه شهر آدمهای تحقیر شده و غمگین نمی ایستد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کشتن امید آدمیان، کمتر از جنایت نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید، خود را دوست بدارید و برای بهروزی، کوشش کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آسیب دیده، همیشه درهای آرزوهایش، کوچک و کوچکتر می شود، مگر با امید، که زندگی ما را دگرگون می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم افسرده و ناامید، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است، باید به او کمک کرد، تا دوباره خود و آرمانش را باز یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آغاز زندگی ات، با شادی و روز همراه بود، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 99 Best The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes Japan_6_

آدم نیرومند، در هنگامه پیکار نیز به دیگران امید و شادی هدیه می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دل سیاهی شکست، نور امید سو سو می زند، نوری که اگر باورش کنیم، بزودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته، شیرینی ببخشاییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با سفر، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی