مردمی که، نام نامداران و اساطیر خویش را پاک می کنند، فرزندانشان را بی پناه ساخته اند، فرزندان چنین دودمانی به نامداران کشورهای دیگر دل خواهند بست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامدار کهن، پیشوا و راهبر دوران هاست، سرشت او با آهنگ و خوی مردم سرزمین خویش، هماهنگ است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان "اُرُد"، پنداشت ها و دل نگرانی های او، برای آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدر و مادر اُرُد، به او آموزش دادند که آبروی خانواده، بسیار مهم است او از زمانه آموخت آبرویی پایدار نمی ماند مگر با مردمداری و برخورد خردمندانه با دیگران. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اُرُد، در نیمه شبی پر برف، از ماه دی، در شهر مشهد زاده شد. پدرش محمد تقی شرکاء، فرزند بابا، از شهر شیروان در خراسان بود، مردی آزاده و بسیار نیک و مهربان که همواره دل به کانون گرم خانواده داشت. مادر اُرُد، فاطمه جاهد طبسی از ایل قشقایی شیراز بود، زنی مهربان، دانش آموخته و دلسوز که همواره برای رشد فرزندان دلبندش کوشش نموده و رنج ها کشید. نام تنها فرزند اُرُد، غزاله می باشد. اندیشه های اُرُد بر سه ستون «مهر به گیتی»، «مهر به انسانیت» و «مهر به آزادی» استوار است. هم اکنون در شهر زیبای کرج زندگی می کند و مردم این شهر را بسیار دوست دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادم از اینکه هیچگاه، کارمند دولت نشدم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گل همیشه بهار را که می بینم، پسرک کوچکی می شوم در آستانه باغچه زندگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دردها، چالش ها و عصیان های بشر، اُرُد را وادار نمود تا سالهای سال از عمر خویش را پژوهش کند و بکاود و بیاندیشد... تا به درک درستی از تار و پودهای گیتی و زندگی برسد، آنگاه آنها را برای آیندگان نوشت... در این راه به هیچ بهایی آرمان پاکش را نفروخت... امروز پس از سالها رنج و سختی و شنیدن زخم زبانهای بسیار، او خشنود است، چرا که می داند از دل جملاتش «فلسفه اُرُدیسم» قد برافراشته است و تا بر اندیشه ها جاریست، اُرُد هرگز نمی میرد و این تنها سهم او از دوران زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اُرُد بنیان فلسفه اُرُدیسم را مهر به گیتی، انسانیت و آزادی قرار داد، فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فلسفه اُرُدیسم همواره هویت خویش را از سخنان اُرُد در کتاب سرخ می گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 89 Motivational Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Keep You High-Spirited Japan_5_

از آنجاییکه آیندگان در مورد اُرُد کنجکاو خواهند بود و شاید عده ای بر آن شوند که با دروغ و تهمت آبرویش را ببرند، خود باید بگویم اُرُد هیچگاه به هیچ دولتی و هیچ مقام سیاسی و غیر آن نزدیک نشد. با این که از همه سو اهانت شنید، اما او سکوت پیشه کرد. هزینه زندگی اش را با کار و کوشش شخصی بدست آورد، پس هر چه جز این شنیدید بی شک دروغ و بهتان است.  فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اُرُد در فلسفه اُرُدیسم کوشش نمود یادگاری خردمندانه و آشتی جویانه به آیندگان پیشکش کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بارها به جزیره مهربانی اشاره کرده ام و گفته ام باید بسوی آن کوچ کنیم... امید بسیار دارم روزی این جزیره شکل بگیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی