آزادی، بدون از خودگذشتگی، ناکارا و ناتوان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از دیدگاه "اُرد" آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی، پر و بال می گیرد و این مهم، نیاز به رسانه های راستگو، آزاد و فرهیخته دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی، به هیچ سرزمینی پیشکش نشده است. برای داشتن آزادی، باید لیاقت آن را داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 30 Most Inspirational Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes 37آزادی بیان، در نهایت فساد را از بین می برد و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی