رستگاری، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 The Best Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes (Here Are 10 Of The Most Beautiful) 3310

تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی