چه فرقی است میان برهوت و دیاری که در آن انسانیت مرده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، آزادی و انسانیت را ستایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بر انسانیت، آزادگی و ادب خویش ببالیم نه بر زبان و نژاد خود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها پرچم انسانیت و آزادی را می بوسم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 سرپرستان، کارمند بدنام و رسوا را به سرعت برکنار کنند، در غیر این صورت، سیاهی کار بزهکار، دامن آنها را نیز خواهد گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_6_