سخنان بزرگان، شاه کلید درهای بسته زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندرز جوان باید کوتاه، تازه و داستان وار باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پند و اندرز نادرست، موجب نفرت همیشگی دیگران از ما می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن خردمند، راه طولانی رسیدن به خوشبختی را کم می کند و سخن نادان، تباهی را نزدیک می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_4_

خردمندان، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خویش را خوار نکنیم، ارزش خود را براستی بدانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی