برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودستایی، بزرگترین دام برای کسانی است که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انتقاد از دیگران به معنای تحقیر آنها نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد، یاوه گویی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات ناب بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_2_

انتقاد گاهی می تواند ناشی از ناامیدی و یا نداشتن آگاهی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ارزش سخنان آموزنده، همپای زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن مهرآمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک، ستاره بسازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی