در بدترین شرایط، خردمند سکوت می کند، اما دروغ نمی گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درون ما، از نگاه تیزبین خردمندان پنهان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است، هم پرورنده خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_17_راز درست اندوختن خرد، یکرنگی است و بخشش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

راه مبارزه با پندار نادرست، پرداختن به اندیشه درست است. هر راه دیگری، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رهایی و آزادی آدمی، برآیند خرد است و دانایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی