همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش، آماده باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که پیوسته از دشمن خویش یاد می کنند، نادانسته، او را بزرگ و بزرگتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بهترین سپر در برابر دشمنان، خرد و اندیشه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمنی و پادورزی، به آدم خردمند، انگیزه زندگی می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

متن های ناب بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_12_دشمن، ابزار نابود ساختن آدمی را، در درون سرای او جست و جو می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمنانت را حقیر مپندار، آنها را بیش از خودشان باید شناخت و برای کارزار آماده بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ره آورد گفتگو با نادان، دو چیز است : نخست، از دست دادن بخشی از زندگی، و دیگری، گرفتار شدن در گمان پوچ و بی ارزش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی