پرسش روشن شاگرد، از پاسخ استاد ارزشمندتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شب زندگی برای خردمند، همچون روز روشن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شاگردانی که بدون نوآوری، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند، هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عکسنوشته بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_1_

طبیعت آموزگار بزرگیست، خردمندان از آن درس ها می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر، بارها و بارها، در کشاکش روزگار، خود ساخته و نیرومند شده باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که گوش به سخن خردمندان دارد، از خواری و زبونی به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی