در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید، کُپی شما در هیچ کجا نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یک دوست ، فقط یک دوست که مدافع نام و یادت باشد، بهتر از صدهزار آشنای گمشده در غبار... که تنها زمانی که به تو می رسند ادعای دوستی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمهای خود سر و نامنظم دوری کنید، مرداب رفتار آنها... شما را خواهد بلعید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عقلانیت و حکمت در جملات فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth15

مردم منظم، سرزمینی آباد، شاد و زیبا دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمی که نظم ندارند گرفتار هرج و مرج، نا امنی و فساد می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نظم، واژگان ساده را سرودی ماندگار و نت های گوناگون را نوایی گوش نواز و آهنگین می سازد، نظم همان چیزی است که با آن، می توان شاهکارها آفرید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی