نظم همان چیزی است که آدمهای حقیر و ناتوان همواره از آن گریزان بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ورزش ابزاری برای بهروزی است، نه جام شوکرانی برای نیستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ورزش، توان و نیروی از دست رفته ما را، باز آفرینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ورزشکار مهربان و نیکخو، نگار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات ناب استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی پدر فلسفه اُرُدیسم Orodth18بسیاری از ورزش های قهرمانی، با خرد و اندیشه همراه نیست. ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن، تباهی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبایی نوروز در سادگی آن است، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری، دگرگونی و زایش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی