به سوی جهان دانایی پیش می رویم، دانایی به مرور بر همه چیز فرمانروایی خواهد کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نقد بی کینه دیگران بر کار ما، پاداشی است، که ارزش آن را باید دانست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

منتقد، با بی ادبی، زحمات و دستاوردهای خویش را بر باد می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات خواندنی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_2_

جایگاه نقد شما بر کار دیگران، می تواند آغازگاه نخستین گامتان، برای سازندگی و آفرینش باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

منتقد دانا، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی