آدم های مهربان را، نمی توان فراموش ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان تنها با مهر، به یکدیگر گره می خورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه مهربان نیست، بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات خواندنی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_14_با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی