خردمندان آزاده، پیشتاز روزگار خویش اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان، تجربه ها و آموزه های خویش را، بی دریغ برای دیگران بیان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات خواندنی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_14_خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت، اما هیچ سیلابی، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان همچون بازها، دیدی گسترده و باز دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

قتل فلسفه، تولد خرافات است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فلسفه اخلاق چیست؟ راه درست همزیستی مهرآمیز آدمی با هستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی