مهربان باش تا جاودانه شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های پست و دون پایه، مهربانی را هم، بد می دانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات حکیمانه استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_13_
رستگاری، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان به یاد ما هستند، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی