کوشش کنید همسرتان را از شهر و دیار خویش برگزینید، نبود ریشه های فرهنگی همسو، سختی به بار می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوشش کنیم، زندگی زناشویی آشنایان و بستگانمان، از هم گسیخته نشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میدان پیمان های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است، که باید از آن گریخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات آموزنده فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth13

برای آشتی، بر هم پیشی گیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جفتت اگر پرید، برای پریدن شتاب مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شناخت درست زن و مرد از هم، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند، به اشک به دنبالش خواهد دوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی