کلید رازهای بزرگ، در ژرفای کمی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کینه را از خود دور کن، چرا که خرمن مهر و پاکی ات را به آتش می کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گاهی برای رسیدن به پیشرفت، می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم خودساخته، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند، نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سبد معرفت و خرد در جملات فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_16_نظام آموزشی که در آن تشویق جایی ندارد، بیمار و بی ارزش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر چه بلند پروازتر باشیم، به رازهای کمتری بر می خوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خشم و فریاد، چهره ما را زشت نشان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی