شیک بودن خوب است، اما فاخرتر از آن، با ادب بودن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ولخرجی از سبکسری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندی در درست مصرف کردن ما دیده می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پراکنده روز جهان، پسرفت ما را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی در کتاب سرخ Orodthegreat_Japan_14_
آنانی که همیشه در آرامش هستند، لاابالی ترین آدم هایند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرامش اگر همیشگی باشد، سستی و پلشتی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ایستایی وجود ندارد، هر چه هست، جوشش است و جاری بودن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی