کوشش و پشتکار ما را تراش می دهد ، درخشنده می کند و در نهایت گوهری می شویم که یک سرزمین به ما می بالد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خیزش درونی، برای بهروزی هر چه بیشتر، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که خود را بزهکار می شمارد، زندانبان وجود خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوهستان ها و دره های بی انتها، در درون آدمها می بینم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در برف، سپیدی پیداست، آیا تن به آن می دهی؟ بسیاری با نمای سپید، نزدیک ما می شوند، که در ژرفنای خود، نیستی بهمراه دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Orod the Great Quotes - ETHICS & KNOWLEDGE Orodthegreat_Japan_9_

کسی که خود را دوست ندارد، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران، یورش می برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی، به آرامی می آموزد که نباید برای هر کاری، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین کجروی ها را زمانی انجام می دهیم، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی