درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان خویش را، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کتاب سرخ بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_17_روان شایستگان، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان مردگان و زندگان، در یک گردونه می چرخد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرزمین روان ما، میدان کینه توزی و دشمنی های بیهوده نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی