اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر غرورت را گم کرده ای به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ای به دریا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم خودخواه، دوران خوشبختی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گل واژه های استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_2_خودخواه تنهاست، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی، دیده نمی شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی