امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد، نمی رود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در کتابهای "تاریخ"، بیش از هر دانشی، دروغ دیدم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گل واژه های استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_1_

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود، بی گمان، آموزگار آیندگان خواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه غم انگیز است به خردمندی با اندیشه ای به وسعت دریا، می گویند: تنها حق داری به اندازه یک لیوان بفهمی ... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی