خردمند، با فر دانش و اندیشه پاک خویش، رخدادهای فردا را می آفریند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمند، در شوخی زیاده روی نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمند، همگان را به آزادگی و فرهیختگی فرا می خواند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم چه می گویند Orodthegreat_Japan_1_

خردمندان، ابزار دون پایگان نمی شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دامن خرد و حکمت، از جادو و دروغ به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سر بریده خردمندان هم به هزار گونه سخن می گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پرسش روشن شاگرد، از پاسخ استاد ارزشمندتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی